Politykaprywatności

Usługodawcai organ odpowiedzialny w rozumieniuustawy o ochroniedanych jest zdeponowany w odciskachtejstronyinternetowej. Korzystanie z naszejstronyinternetowej jest zazwyczajmożliwe bez podawaniadanychosobowych. O ilenanaszychstronachpodniesionesądaneosobowe (naprzykładimięinazwisko, adreslubadresy e-mail), odbywasię to w miaręmożliwościzawszenazasadziefreiwilliger. Dane teniebędąujawnianestronomtrzecim bez Twojejwyraźnejzgody. 

Należypamiętać, żetransmisjadanychprzez Internet (naprzykładpodczaskomunikacji za pośrednictwempoczty e-mail) możezawieraćluki w zabezpieczeniach. Pełnaochronadanychprzeddostępemosóbtrzecichnie jest możliwa. Wykorzystaniedanychkontaktowychopublikowanych w związku z obowiązkiemwydawaniaprzezosobytrzecie do wysyłanianiezamówionychmateriałówreklamowychiinformacyjnych jest niniejszymwyraźniewykluczone. Operatorzystronwyraźniezastrzegająsobieprawo do podjęciakrokówprawnych w przypadkuniezamówionegoprzesyłaniainformacjireklamowych, takichjakspamowewiadomości e-mail. 

Zakres
Dziękitejpolityceprywatnościużytkownicyotrzymująinformacje o charakterze, zakresieiceluzbieraniaiwykorzystywaniaswoichdanychgromadzonychiwykorzystywanychprzezodpowiedzialnegodostawcę. Ramyprawneochronydanych to federalnaustawa o ochroniedanych (BDSG) iustawa o telemediach (TMG). 

Zbieranieogólnychinformacji
Przykażdymdostępie do tejofertyinformacjesąautomatyczniegromadzoneprzeznaslubdostawcęprzestrzeniinternetowej. Teinformacje, nazywanerównieżplikamidziennikówserwera, mającharakterogólnyiniepozwalająnawyciąganiejakichkolwiekwniosków. Zawartesą: nazwastronyinternetowej, plik, data, ilośćdanych, przeglądarkainternetowaiwersjaprzeglądarkiinternetowej, system operacyjny, nazwadomenyTwojegodostawcyInternetu, takzwanyadres URL stronyodsyłającej (strona, z którejkorzystałeś z naszejoferty) iadres IP. 

Bez tychdanychniebyłobytechniczniemożliwedostarczenieiwyświetleniezawartościstronyinternetowej. Pod tymwzględemgromadzeniedanych jest konieczne. Ponadtoużywamyanonimowychinformacji do celówstatystycznych. Pomagająnamoptymalizowaćofertęitechnologię. Ponadtozastrzegamysobieprawo do późniejszegosprawdzaniaplikówdziennika w przypadkupodejrzenianielegalnegokorzystania z naszejoferty. 

Politykaprywatności w zakresiekorzystania z Twittera
Na naszychstronachznajdująsięfunkcjeusługi Twitter. Tefunkcjesądostępne za pośrednictwem Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Korzystając z Twitteraifunkcji „Re-Tweetujodwiedzanestronysąpołączone z kontem Twitter iudostępnianeinnymużytkownikom. Tedanesąrównieżprzesyłane do Twittera. Zwracamyuwagę, żejakodostawcastronniejesteśmyświadomitreściprzesyłanychdanychi ich wykorzystaniaprzez Twitter. Więcejinformacjimożnaznaleźć w Polityceprywatnościnastronie https://twitter.com/privacy. 

MożeszzmienićustawieniaprywatnościnaTwitterze w ustawieniachkonta pod adresem: https://twitter.com/account/settings. 

Politykaprywatności w zakresiekorzystania z Google+
Naszestronykorzystają z funkcji Google+. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. 

Zbierajiudostępniajinformacje: użyjprzycisku Google +, aby publikowaćinformacjenacałymświecie. Przycisk Google + zapewni Tobie iinnymużytkownikomspersonalizowanątreść od Google inaszychpartnerów. Google przechowujeobieinformacje, któreotrzymałeś + 1-ki za treśćiinformacje o stronie, którąoglądałeś po kliknięciu +1. Twoje + 1-ki mogąpojawiaćsięobokTwojejnazwyprofiluizdjęcia w usługach Google, takichjakwynikiwyszukiwanialub w Twoimprofilu Google, a także w innychwitrynachireklamach w internecie. 

Google rejestrujeinformacje o Twojejaktywności + 1, aby ulepszyćusługi Google dlaCiebieiinnychosób. Aby użyćprzycisku Google +, potrzebujeszglobalniewidocznego, publicznegoprofilu Google, którymusizawierać co najmniejnazwęwybranądlaprofilu. Ta nazwabędzieużywana we wszystkichusługach Google. W niektórychprzypadkach ta nazwamożerównieżzastąpićinnąnazwę, którabyłaużywanapodczasudostępnianiatreści za pośrednictwemkonta Google. TożsamośćTwojegoprofilu Google możebyćwyświetlanaużytkownikomznającymTwójadres e-mail lubposiadającyminneinformacjeumożliwiająceidentyfikację. 

Wykorzystaniezebranychinformacji: Opróczzastosowańwymienionychpowyżej, podaneprzezCiebieinformacjebędąwykorzystywanezgodnie z obowiązującąpolitykąprywatności Google. Google możepublikowaćzbiorczestatystykidotycząceaktywnościużytkowników + 1 lubudostępniać je użytkownikomipartnerom, takimjakwydawcy, reklamodawcylubwitrynystowarzyszone. 

Politykaprywatności w zakresiekorzystania z Instagrama
Funkcjeserwisu Instagram sązintegrowane po naszejstronie. Funkcjetesądostarczaneprzez Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, StanyZjednoczone. JeślijesteśzalogowanynaswojekontonaInstagramie, możeszpołączyćzawartośćnaszychstron z profilemnaInstagramie, klikającprzycisk Instagram. Dziękitemu Instagram możepowiązaćwizytęnanaszychstronach z kontemużytkownika. Zwracamyuwagę, żejakodostawcastronnieotrzymujemywiedzy o treściprzesyłanychdanychi ich wykorzystaniuprzez Instagram. Aby uzyskaćwięcejinformacji, zobaczPolitykaprywatności Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/ 

Server-Log-Files
Dostawcastronautomatyczniezbieraiprzechowujeinformacje w takzwanychplikachdziennikaserwera, któreTwojaprzeglądarkaautomatycznieprzesyła do nas. to: 

  • Typprzeglądarkiiwersjaprzeglądarki
  • używany system operacyjny
  • URL stronyodsyłającej
  • Nazwahostakomputerauzyskującegodostęp
  • Czasżądaniaserwera
  • Ilośćdanychprzesłanych w bajtach
  • Adres IP (prawdopodobnie w formieanonimowej)

Dane teniemogąbyćprzypisane do konkretnychosób. Połączenietychdanych z innymiźródłamidanychniezostaniewykonane. Zastrzegamysobieprawo do sprawdzeniatychdanych z mocąwsteczną, jeślidowiemysię o konkretnychwskazaniach do nielegalnegoużycia. 

Nie ma połączeniatychdanych z innymiźródłamidanych. Podstawąprzetwarzaniadanych jest Art. 6 pkt 1 lit. b DSGVO, któryumożliwiaprzetwarzaniedanych w celurealizacjiumowylubśrodkówprzedumownych. 

Cookies
Naszastronainternetowawykorzystujepliki cookie. to małeplikitekstowe, któreprzeglądarkainternetowaprzechowujenaTwoimurządzeniu. Pliki cookie pomagająnamuczynićnasząofertębardziejprzyjaznądlaużytkownika, skuteczniejsząibezpieczniejszą. Niektórepliki cookie to „pliki cookie sesji„. Takiepliki cookie sąautomatycznieusuwane po zakończeniusesjiprzeglądarki. Z drugiejstronyinnepliki cookie pozostają w urządzeniu, dopókisam je nieusuniesz. Takiepliki cookie pomagająnamrozpoznaćCię po powrocienanasząstronę. 

Dziękinowoczesnejprzeglądarcemożeszmonitorować, ograniczaćlubuniemożliwiaćustawianieplików cookie. Wieleprzeglądarekinternetowychmożnaskonfigurowaćtak, aby automatyczniekasowałypliki cookie po zamknięciuprogramu. Wyłączenieplików cookie możespowodowaćograniczeniefunkcjonalnościnaszejwitryny. 

Ustawienieplików cookie, któresąniezbędne do realizacjiprocesówkomunikacjielektronicznejlubzapewnieniaokreślonychprzezużytkownikapożądanychfunkcji (np. Koszykanazakupy), odbywasięnapodstawie Art. 6 ust. f DSGVO. Jako operator tejstronyinternetowej, mamyuzasadnionyinteres w przechowywaniuplików cookie w celutechnicznegoibezbłędnegodostarczanianaszychusług. Jeślizostanąustawioneinnepliki cookie (np. W przypadkufunkcjianalitycznych), będą one traktowaneoddzielnie w niniejszejpolityceprywatności. 

Szyfrowanie SSL lub TLS
Ze względówbezpieczeństwai w celuochronytransmisjipoufnychtreści, któreprzesyłasz do nasjakooperatorawitryny, naszastronainternetowamożekorzystać z SSL lub. Szyfrowania TLS. W związku z tymdane, któreprzesyłasz za pośrednictwemtejstrony, dlainnychniesączytelne. Rozpoznacieszyfrowanepołączenienapaskuadresu „https: //” przeglądarkiinaikoniekłódkinapaskuprzeglądarki. 

Politykaprywatnościdotyczącakorzystania z czcionekinternetowych Google
Ta stronaużywatakzwanychczcionekinternetowychdostarczanychprzez Google w celuzapewnieniajednolitejreprezentacjiczcionek. Po wywołaniustronyprzeglądarkaładujewymaganeczcionkiinternetowe do pamięcipodręcznejprzeglądarki, aby wyświetlaćpoprawnietekstyiczcionki. JeśliTwojaprzeglądarkanieobsługujeczcionekinternetowych, domyślnaczcionkabędzieużywanaprzezTwójkomputer. Więcejinformacji o Czcionkachinternetowych Google możnaznaleźćnastroniehttps://developers.google.com/fonts/faqoraz w Polityceprywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/ 

Politykaprywatności w zakresiekorzystania z YouTube
W celuintegracjiiprezentacjitreściwideonaszawitrynawykorzystujewtyczki z YouTube. Dostawcąportaluwideo jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Gdyodwiedzaszstronę ze zintegrowanąwtyczką YouTube, połączysię z serwerami YouTube. YouTube dowie się, które z odwiedzonychprzeznaswitryn. YouTube możepowiązaćzachowaniezwiązane z przeglądaniembezpośrednio z Twoimosobistymprofilem, jeślizalogujeszsięnaswojekonto YouTube. Wylogowującsię z wcześniejszejopcji, możesztemuzapobiec. Korzystanie z YouTube jest w interesieatrakcyjnejprezentacjinaszychofert online. Stanowi to uzasadnionyinteres w rozumieniu Art. 6 pkt 1 lit. f DSGVO. Szczegółoweinformacjenatematpostępowania z danymiużytkownikamożnaznaleźć w polityceprywatności YouTube nastronie: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy . 

Politykaprywatnościdotyczącakorzystania z wtyczekFacebooka (przyciskpodobny)
Na naszychstronachzintegrowanesąwtyczkisiecispołecznościowej Facebook, dostawcy Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. WtyczkiFacebookamożnarozpoznać po logo Facebook lub „Like-Button” („Like”) nanaszejstronie. PrzeglądwtyczekFacebookamożnaznaleźćtutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/ . 

Podczasodwiedzanianaszychstronwtyczkaustanawiabezpośredniepołączeniemiędzyprzeglądarką a serweremFacebooka. Facebook otrzymujeinformacje, żeodwiedziłeśnasząstronę z Twoimadresem IP. Jeślikliknieszna „Like-Button” naFacebooku, gdyzalogujeszsięnaswojekontonaFacebooku, możeszpołączyćzawartośćnaszychstron z TwoimprofilemnaFacebooku. W rezultacie Facebook możeprzypisaćwizytęnanaszychstronach do Twojegokontaużytkownika. Zwracamyuwagę, żejakodostawcastronniejesteśmyświadomitreściprzesyłanychdanychi ich wykorzystaniaprzez Facebook. Więcejinformacjimożnaznaleźć w PolityceprywatnościFacebookanastroniehttps://de-de.facebook.com/policy.php . 

Jeślinieżyczyszsobie, aby Facebook kojarzyłTwojąwizytęnanaszychstronach z kontemużytkownikaFacebooka, wylogujsię z kontaużytkownikaFacebooka. 

Politykaprywatności w zakresiekorzystania z LinkedIn
Naszastronainternetowawykorzystujefunkcjesieci LinkedIn. Dostawcy to LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, StanyZjednoczone. Za każdymrazem, gdyodwiedzaszjedną z naszychstron, którazawierafunkcje LinkedIn, połączysię z serwerami LinkedIn. LinkedIn jest informowany, żeodwiedziłeśnasząstronęinternetową pod swoimadresem IP. Po kliknięciupolecaprzycisk LinkedIn izalogowaniusięnaswojekontona LinkedIn, to LinkedIn możnaprzypisaćswojąwizytęnanaszejstronieinternetowej ty itwojekonto. Zwracamyuwagę, że my jakodostawcywitryn bez znajomościSzczegółoweinformacjemożnaznaleźć w oświadczeniu o ochronieprywatności LinkedIn nastronie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

Politykaprywatnościnakorzystanie z Pinterest
Na naszejstronieużywamywtyczekspołecznościowych z siecispołecznej Pinterest, który jest obsługiwanyprzez Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103-490, USA ( „Share”). Gdyużytkownikodwiedzastronęzawierającąwtyczkęspołecznej . Twojaprzeglądarkaumożliwiabezpośredniepołączenie z serweramiopcjitutaj plugin przekazywanepodczaslogowaniadanych do serweraopcji w StanachZjednoczonychTedanedziennikamogąobejmować:. Twójadres IP, adresodwiedzanychstroninternetowych, którezawierająrównieżopcjefunkcjitypiustawieniaprzeglądarki, data igodzinazłożeniawniosku, twójsposóbstosowania Pinterest iciasteczek. Więcejinformacji o celu, zakresieidalszegoprzetwarzaniaiwykorzystywaniadanychprzezopcji, jakrównieżprawisposobówochronyprywatności, zobaczpolitykęprywatności z Pinterest: https://about.pinterest.com/privacy-policy 

Program partnerski Amazon
Jako operator tejwitrynyuczestniczymy w programiepartnerskim Amazon EU. Reklamy z Amazon ilinki do Amazon znajdująsięnanaszychstronach, aby zarabiaćpieniądzedziękizwrotomreklam. Stosujesiępliki cookie Amazon, które Amazon uznaje za kliknięcielinkupartnerskiegonanaszejstronieinternetowej. 

Przechowywanieciasteczek Amazon” oparte jest na Art. 6 lit. f DSGVO. Jako operator strony, mamyuzasadnionyinteres do niego, ponieważwysokośćopłatskierowańmożnaokreślićjedynieprzez cookies. 

Szczegółoweinformacjenatematwykorzystaniadanychprzez Amazon, zobaczPolitykęprywatności Amazon: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401 . 

Komentarz do tejstrony
Za komentarzenatejstronie z Twojegokomentarzaiinformacji w czasiekomentarzu, adres e-mail, a jeśliniepisaćanonimowo, Wybrananazwaużytkownikazostaniezapisana. 

Przechowywanieadresu IP 

Naszafunkcjakomentarzyprzechowujeadresy IP użytkowników, którzypisząkomentarze. Ponieważniemoderowaćkomentarzenatejstronieprzedaktywacją, potrzebujemytychinformacji w celu, w przypadkunaruszeń, takichjakobelgilubakcjipropagandowejprzeciwkoautora. 

Subskrybujkomentarze 

Jakoużytkownikstronymożeszsubskrybowaćkomentarze po rejestracji. Otrzymaszwiadomość e-mail z potwierdzeniem, aby potwierdzić, żejesteśwłaścicielemdanegoadresu e-mail. Możeszzrezygnować z tejfunkcji w dowolnymmomencie, korzystając z linku w wiadomościachinformacyjnych. 

Czastrwaniapostówikomentarzy 

Wpisyikomentarzeorazpowiązanedane, takiejakadresy IP, sąprzechowywane. Treścipozostająnanaszejstronieinternetowej, dopókiniezostanącałkowicieusuniętelubusunięte z przyczynprawnych. 

Składkiiuwagisąprzechowywanenapodstawiezgody (art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR). OdwołanieTwojejjużudzielonejzgody jest możliwe w dowolnymmomencie. Do unieważnieniawystarczywiadomośćnieformalna za pośrednictwempoczty e-mail. Legalnośćjużzakończonychoperacjiprzetwarzaniadanychpozostajenienaruszonaprzezodwołanie. 

Integracjausługitreścistrontrzecich
Naszaofertaczasamizawieratreści, usługiiusługiinnychdostawców. to naprzykładmapydostarczoneprzez Google Maps, filmy z YouTube orazgrafikiiobrazy z innychstroninternetowych. Aby tedanebyłydostępneiwyświetlane w przeglądarceużytkownika, transmisjaadresu IP jest absolutniekonieczna. Dostawcy (zwanidalejzewnętrznymidostawcami„) w ten sposóbpostrzegająadres IP danegoużytkownika. 

Chociażstaramysiękorzystaćtylko z zewnętrznychdostawców, którzypotrzebujątylkoadresu IP do dostarczaniatreści, niemamyżadnejkontrolinadtym, czyadres IP możebyćprzechowywany. Proces ten jest stosowany w przypadku, międzyinnymi, w celachstatystycznych. Jeślimamyświadomość, żeadres IP jest przechowywany, poinformujemynaszychużytkowników. 

Politykaprywatności w zakresiekorzystania z Google Analytics 
Ta stronainternetowawykorzystujefunkcjeusługianalizyoglądaniastroninternetowych Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. 

Google Analytics wykorzystujetakzwanepliki cookie”. to plikitekstowe, któresąprzechowywanenakomputerzeiumożliwiająanalizękorzystania z witrynyprzezCiebie. Informacjegenerowaneprzez cookie natematkorzystania z tejstronyinternetowejsązazwyczajprzesyłanenaserwer Google w USA i tam przechowywane. 

Aby uzyskaćwięcejinformacjinatematpostępowania z danymiużytkowników w Google Analytics, zapoznajsię z Politykąprywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en 

Wtyczkaprzeglądarki 

Możeszzapobiecprzechowywaniuplików cookie poprzezodpowiednieustawienieoprogramowaniaprzeglądarki; Należyjednakpamiętać, żejeśli to zrobisz, możeniebyć w stanie w pełniwykorzystaćwszystkichfunkcjitejwitryny. Ponadtomożeszzapobiecgromadzeniuprzez Google danychgenerowanychprzezplik cookie izwiązanych z korzystaniem z witryny (w tymadresu IP), a takżeprzetwarzaniemtychdanychprzez Google, pobierającwtyczkę do przeglądarkidostępną pod poniższymlinkiemizainstaluj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 

Sprzeciwwobecgromadzeniadanych 

Możeszzapobiecgromadzeniudanychprzez Google Analytics, klikającponiższy link. Plik cookie rezygnacjizostanieustawiony, aby zapobiecgromadzeniudanychpodczasprzyszłychwizytnatejstronie: 

Realizacjazamówień 

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzaniedanych o umowachi w pełniwykorzystujemyrygorystycznewymaganianiemieckichorganówochronydanych, gdykorzystamy z Google Analytics. 

Anonimizacji IP 

Używamyfunkcjiaktywacjaanonimizacji IP” natejstronie. W rezultacieTwójadres IP zostaniewcześniejskróconyprzez Google w obrębiepaństwczłonkowskichUniiEuropejskiejlub w innychumawiającychsiękrajachPorozumienia o EuropejskimObszarzeGospodarczym. Tylko w wyjątkowychprzypadkachpełnyadres IP zostaniewysłanynaserwer Google w USA i tam skrócony. W imieniuoperatoratejwitryny Google wykorzystateinformacje do ocenykorzystania z witryny, sporządzaniaraportówdotyczącychaktywnościnastronieorazświadczeniainnychusługzwiązanych z aktywnościąnastronieinternetowejiużytkowaniemInternetudlaoperatorastrony. Adres IP dostarczonyprzez Google Analytics w ramach Google Analytics niezostaniescalony z innymidanymi Google. 

Cofnięciezgodynaprzetwarzaniedanych
Tylko za wyraźnązgodąmożliwesąniektóreprocesyprzetwarzaniadanych. OdwołanieTwojejjużudzielonejzgody jest możliwe w dowolnymmomencie. Do unieważnieniawystarczywiadomośćnieformalna za pośrednictwempoczty e-mail. Zgodność z prawemprzetwarzaniadanychprowadzona do momentuodwołanianiepozostaje bez wpływunaodwołanie. 

Prawo do złożeniaskargi do właściwegoorganu 
Jakoosoba, której to dotyczy, w przypadkunaruszeniaprawa o ochroniedanychprzysługujeprawoodwołaniasię do właściwegoorganunadzoru. Właściwymorganemnadzoru w zakresieochronydanych jest urzędnik ds. Ochronydanychpaństwafederalnego, w którymznajdujesięsiedzibanaszejfirmy. Poniższy link zawieralistęosóbodpowiedzialnych za ochronędanychi ich danekontaktowe: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html. 

Prawo do przenoszeniadanych 
Maszprawo w prawo, aby miećdaneprzetwarzamyautomatycznienapodstawiezgodylubwykonaniaumowy do rąksobielubosobomtrzecim. Przepiszostałsporządzony w formacie do odczytumaszynowego. Jeślipotrzebujeszbezpośredniegotransferudanych do innejosobyodpowiedzialnej, będzie to wykonanetylko w zakresietechniczniewykonalnym. 

Minimalizacjadane
Dane osobowesąprzechowywanezgodnie z zasadamiunikaniadanychiekonomiidanychtylkotakdługo, jak jest to wymaganelubwymaganeprzezprawo (okresprzechowywaniadanych). Jeślicelzbieraniainformacjizostaniepominiętylubskończysięokresprzechowywania, zablokujemylubusuniemydane. 

Zmiananaszejpolitykiprywatności 
W celuzapewnienia, że ​​naszapolitykaprywatności jest zawszezgodna z aktualnymiwymogamiprawnymi, zastrzegamysobieprawo do wprowadzaniazmian w dowolnymmomencie. Dotyczy to równieżsytuacji, w którejpolitykaprywatnościmusizostaćdostosowana z powodunowychlubzmienionychusług, naprzykładnowychusług. Nowapolitykaprywatnościzacznieobowiązywaćpodczaskolejnejwizyty w naszejofercie. 

Prawo do informacji, poprawiania, blokowania, usuwania 
Maszzawszezgodnie z obowiązującymprawem, prawo do bezpłatnejinformacjinatematprzechowywanychdanychosobowych, pochodzeniadanych, odbiorcyiceluprzetwarzaniadanychiewentualnieprawo do sprostowania, zablokowanialubusunięciatychdanych. W związku z tym, a także do dalszychpytańnatematdanychosobowych, zawszemożeszskontaktowaćsię z nami za pośrednictwemopcjikontaktowychwymienionych w odciskach. Aby mócrozważyćblokadędanych w dowolnymmomencie, konieczne jest przechowywaniedanych w plikublokady w celukontroli. Jeślinie ma ustawowegowymoguzgłoszenia, możeszrównieżpoprosić o usunięciedanych. W przeciwnymraziezablokujemydane, jeślisobietegożyczysz.